Statut

 

 

Statut Stowarzyszenia Miłośników Jedliny-Zdroju.

(Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian przyjętych uchwałami: nr 6/2009 z dnia 30.03.2009r., Walnego Zebrania Członków, nr 4/2012 z dnia 01.03.2012r., Walnego Zebrania członków, PL Spinia-Kasyno)

Jeśli szukasz kasyno online w Polsce, to dobrze trafiłeś. Chociaż gry hazardowe online w Polsce są legalne, wiele osób nadal waha się, czy zagrać. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę legalność tej branży. Na szczęście istnieje wiele licencjonowanych bukmacherów online, którzy oferują bezpieczny, wygodny i pewny sposób stawiania zakładów. A biorąc pod uwagę liczbę dostępnych opcji zakładów sportowych, będziesz miał duży wybór. Od 2011 roku polski rynek gier hazardowych jest regulowany, a ustawa o grach hazardowych była od tego czasu kilkakrotnie nowelizowana. Ministerstwo Finansów egzekwuje przestrzeganie przepisów. Gracze w Polsce muszą mieć ukończone 18 lat, aby móc legalnie grać, a wygrane powyżej 2280 PLN podlegają opodatkowaniu w wysokości 10%. W przeciwieństwie do tego, międzynarodowe kasyna online nie podlegają polskim przepisom hazardowym, więc prawdopodobnie znajdziesz wiele międzynarodowych kasyn, które obsługują polskich graczy. Polski rząd reguluje hazard i uchwalił surowe prawo hazardowe, które zakazuje gier online. Chociaż Polska jest jednym z najnowszych krajów, w których zalegalizowano hazard, posiada ona pewne wyjątkowe prawa, które regulują gry online. Na przykład Loteria Narodowa jest całkowicie regulowana. Ponadto, polskie prawo zezwala na grę w kasynach stacjonarnych, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się grą w bezpiecznym, regulowanym środowisku. Jeśli szukasz kasyna online w Polsce, możesz wybrać spośród kilku opcji.

 

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju" zwane dalej: Stowarzyszenie, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U.

z 2001 roku nr 79 poz. 855) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jedlina-Zdrój.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa wyżej i wystąpieniu z niej decyduje walne zebranie członków.

 

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci, symboli, odznak i znaczków organizacyjnych, których wzór określi Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 6

 1. Celami Stowarzyszenia są:
 1. działanie na rzecz rozwoju miasta Jedlina-Zdrój,
 2. propagowanie walorów miasta Jedlina-Zdrój m.in.: turystycznych i uzdrowiskowych oraz działania na rzecz ich ochrony,
 3. dokumentowanie i propagowanie historii miasta Jedlina-Zdrój,
 4. inicjowanie oraz prowadzenie działań oświatowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych, rekreacyjnych, itp., w mieście Jedlina-Zdrój i na jego rzecz,
 5. wszelkie działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej z uwzględnieniem współpracy ze społecznościami innych krajów,
 6. kreowanie postaw patriotycznych oraz zasad moralnych i etycznych,
 7. integrowanie różnych środowisk społecznych wokół zagadnień dotyczących miasta Jedlina-Zdrój, o których mowa wyżej.
 1. Sposobami realizacji celów w szczególności są:
 1. współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami oświaty, instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami, organami władzy państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i prawnymi,
 2. organizowanie: zjazdów, odczytów, seminariów, spotkań itp.,
 3. organizowanie: koncertów, wystaw, imprez kulturalnych i artystycznych itp.,
 4. prowadzenie działalności publicznej, redagowanie, wydawanie i udział w publikacji wydawnictw, broszur, pism, gazetek, plakatów, ulotek, itp.,
 5. organizowanie imprez: turystycznych sportowych i rekreacyjnych,
 6. promowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla potrzeb społeczności lokalnej,
 7. udział w imprezach lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych,
 8. prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Członkowie, ich obowiązki i prawa.

§ 7

 1. Członkami Stowarzyszenia są:
 1. członkowie zwyczajni,
 2. członkowie wspierający,
 3. członkowie honorowi.
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, również małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęcie kandydata następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu przez niego pisemnej deklaracji i uzyskaniu pozytywnej opinii co najmniej jednego członka Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która utożsamia się z działalnością Stowarzyszenia. Przyjęcie członka wspierającego następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie zasłużony w realizacji celów określonych w § 6. Członkostwo honorowe nadaje walne zebranie członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 8

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest:
 1. uczestniczyć w pracach i realizować cele Stowarzyszenia,
 2. przestrzegać statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 4. postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 5. troszczyć się o mienie Stowarzyszenia,
 6. opłacać składki; członek zwyczajny, małoletni jest zwolniony z obowiązku opłaty składek.
 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 1. brać udział w życiu Stowarzyszenia,
 2. czynnie i biernie brać udział w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 3. uczestniczyć z głosem stanowiącym w walnym zebraniu członków,
 4. zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
 5. zaskarżyć do walnego zebrania członków: uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub orzeczenie Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
 6. korzystać z wszelkich urządzeń, lokali oraz pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 7. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 8. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 9

 1. Członek wspierający ma obowiązki i prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, członek wspierający ustali z Zarządem Stowarzyszenia.

 

§ 10

 1. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć we wszystkich pracach i formach działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 2. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 

§ 11

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków, z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia,
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
 5. wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych,
 6. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały walnego zebrania członków.
 1. W przypadkach określonych w ust.1 lit. a-e orzeka Zarząd, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania członków w terminie 30 dni, od daty otrzymania stosownej uchwały.

 

Władze Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. walne zebranie członków,
 2. Zarząd, któremu przewodniczy Prezes,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.
 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia, w przypadku upływu kadencji wykonują swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
 3. – (wykreślony).
 4. W przypadku wystąpienia, skreślenia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród pozostałych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów.
 5. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyborów.

 

§ 13

 1. Pierwsze walne zebranie członków zwołuje i prowadzi najstarsza wiekiem osoba z komitetu założycielskiego lub osoba upoważniona przez ten komitet.
 2. Walne zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne zebranie członków, zwyczajne zwołuje Zarząd:
 1. co najmniej jeden raz w roku, najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku o charakterze sprawozdawczym,
 2. co cztery lata o charakterze sprawozdawczo-wyborczym.
 1. Walne zebranie członków, nadzwyczajne zwołuje Zarząd: z własnej inicjatywy w przypadkach szczególnych, uroczystych; na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemny wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych. Walne zebranie członków, nadzwyczajne winno być  zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad walnego zebrania członków, powiadamia się na piśmie, co najmniej na 7 dni przed terminem walnego zebrania członków.
 3. Po wyborze Zarządu, walne zebranie członków prowadzi Prezes lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
 1. Dokumenty z walnego zebranie członków podpisuje prowadzący obrady.

 

§ 14

 1. Do właściwości walnego zebrania członków należy w szczególności:
 1. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia, w tym Prezesa,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. określenie głównych kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 4. – (wykreślony),
 5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi za okres objęty sprawozdaniem,
 7. ustalenie wysokości składki członkowskiej,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 10. podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 1. Uchwały walnego zebrania członków zapadają w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 i § 23 ust. 1,  zwykłą większością głosów przy obecności:
 1. w pierwszym terminie, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,
 2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 1. W sprawach osobowych, uchwały walnego zebrania członków mogą być podejmowane tajnie.

 

§ 15

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków, w tym: Prezesa.
 2. Wybór Prezesa odbywa się spośród kandydatów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 3. Wybór pozostałych członków Zarządu odbywa się w głosowaniu spośród zgłoszonych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów.
 4. Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wybierają ze swego grona członkowie Zarządu.
 5. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który winien opracować i przyjąć w ciągu trzech miesięcy od czasu wyboru.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż  raz w kwartale.
 2. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia występuje Prezes, jego zastępca lub inny upoważniony przez Zarząd, członek Zarządu.
 3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu, w tym: Prezesa lub Skarbnika.

 

§ 16

Do właściwości Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie całokształtem działalności,
 2. realizacja uchwał walnego zebrania członków,
 3. przyjmowanie i wykreślanie członków,
 4. sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 7. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 8. zwołanie i przygotowanie walnego zebrania członków,
 9. przygotowywanie i przedstawienie walnemu zebraniu członków projektów uchwał dotyczących planów działalności,

j) uchwalenie budżetu i jego zmian.

 

§ 17

 1. Komisja Rewizyjna  wybierana jest przez walne zebranie członków spośród zgłoszonych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów i składa się z 3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu, który winna opracować i przyjąć w ciągu trzech miesięcy od czasu wyboru.
 5. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 18

Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. przygotowanie wniosku o udzielenie bądź odmowę udzielenie absolutorium Zarządowi po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania: dochodów i wydatków Stowarzyszenia,
 2. przeprowadzanie czynności kontrolnych dotyczących działalności Zarządu i jego członków,
 3. występowanie do Zarządu z wnioskami pochodzącymi z kontroli,
 4. składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków.

 

§ 19

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i wybierany jest przez walne zebranie członków spośród zgłoszonych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu, który winien opracować i przyjąć w ciągu trzech miesięcy od czasu wyboru.
 4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

 

§ 20

 1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków związanych z naruszeniem postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 3. składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków.
 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym, zespołowi orzekającemu przewodniczy Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępca.
 2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron.
 3. Rozstrzygnięcie Sądu Koleżeńskiego zapada w formie orzeczenia. Podstawą wydanego orzeczenia jest całokształt okoliczności ujawnianych przed Sądem Koleżeńskim.
 4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy stronie odwołanie do walnego zebrania członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 5. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. zawieszenie w prawach członka na okres od 3 do 6 miesięcy,
 4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 1. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie trzech miesięcy od powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów bądź uchwał władz Stowarzyszenia.

 

Majątek Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
 1. nieruchomości,
 2. ruchomości,
 3. fundusze.
 1. Majątek ten może być przeznaczony wyłącznie do realizacji działalności statutowej.
 2. Na fundusze składają się:
 1. dochody uzyskiwane ze składek oraz świadczeń członków wspierających,
 2. dochody z funduszy, nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu Stowarzyszenia,
 3. dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
 4. korzyści z działalności publicznej,
 5. wpływy z działalności statutowej i działalności gospodarczej.

 

§ 22

 1. Minimalną wysokość składki ustala się: 1 zł. za każdy miesiąc członkostwa lub jego część.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału.

 

Zmiany w statucie i rozwiązywanie Stowarzyszenia.

§ 23

 1. Uchwalenie zmiany Statutu i uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Stowarzyszenia przekazuje się w całości na cele określone uchwałą walnego zebrania członków.

 

Jedlina-Zdrój, 02 marca 2012r.

II Uzdrowiskowe Wędrówki
Subskrybuj nasze wiadomości:
 Akceptuję regulamin.
Masz pytanie? Napisz do nas:
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hb.pl
tanie pokoje Wrocław - wesele Dzierżoniów - paliwa lubuskie - chłodnica wentylatorowa